Så får du bidrag för isolering – 30.000 kr för material utöver ROT-avdraget

september 20, 2023

För att erhålla bidrag för isolering behöver du uppfylla vissa krav för energieffektiviserande åtgärder och du behöver inledningsvis ansöka om bidraget. Ansökan behandlas av Länsstyrelsen, som sedan beslutar om du är berättigad till bidraget eller inte. Om du erhåller ett positivt beslut från myndigheten måste du därefter begära utbetalt bidraget.

bidrag för isolering
De nya bidragen kan ge värdefull starthjälp.

Vem kan ansöka om bidrag?

Du kan ansöka om bidraget om du uppfyller följande kriterier:

 • Du är en privatperson.
 • Du äger helt eller delvis och bor stadigvarande i det småhus där du planerar att genomföra de energieffektiviserande åtgärderna.

Vad kan du få bidrag för?

Bidraget kan användas för att täcka materialkostnader för specifika åtgärder avseende värmesystem (som t.ex. luftvärmepump) och klimatskärmsåtgärder (som t.ex. lösullsisolering). För att få bidrag för isolering måste du först ha erhållit ett positivt beslut för värmesystemsåtgärder för samma småhus.

Exempel på värmesystemsåtgärder inkluderar:

 • Installation av ett vatten- eller luftburet värmedistributionssystem.
 • Anslutning till fjärrvärme.
 • Installation av en biobränslebaserad uppvärmningsanordning.

Exempel på klimatskärmsåtgärder inkluderar:

 • Byte av dörrar och fönster.
 • Tilläggsisolering.
 • Installation av extra glasrutor på befintliga fönster eller dörrar.

Observera att du även kan erhålla bidrag för installationen av styrbara värmepumpar och styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med varmvattenberedare eller biobränslebaserad uppvärmning, under vissa förutsättningar. Vidare gäller särskilda regler för bidrag om ditt hus har värmepumpsteknik som är äldre än tio år.

Vad kan du inte få bidrag för?

Det finns vissa kostnader som inte täcks av bidraget, inklusive arbetskostnader (här kan du använda ROT-avdraget i kombination med detta bidrag) för genomförande av åtgärderna samt avgifter till myndigheter och domstolar.

Bidragets storlek

Bidraget täcker högst hälften av de bidragsberättigade kostnaderna, med maximalt 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder, t.ex. isolering. För att vara berättigad till bidrag måste de bidragsberättigade materialkostnaderna överstiga 20 000 kronor.

Förutsättningar för att erhålla bidrag

Det finns allmänna krav som måste uppfyllas för att anspråk på bidrag ska vara giltiga:

 • För att erhålla bidrag för värmesystemsåtgärder måste småhuset som ansökan gäller för värmas med el eller gas.
 • För att få bidrag för isolering (klimatskärmsåtgärder) måste du ha erhållit ett positivt beslut för värmesystemsåtgärder för samma småhus.
 • Materialen för åtgärderna måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
 • Den som utför åtgärderna måste vara godkänd för F-skatt.
 • De kostnader du ansöker om bidrag för får inte omfatta åtgärder för uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte tidigare har värmts upp.

Beroende på vilken typ av åtgärd du ansöker om bidrag för finns det även specifika krav som måste uppfyllas. Du kan hitta ytterligare information om dessa krav på Boverkets webbplats.

Ansökan om bidrag för isolering

Du har möjlighet att ansöka om bidrag två gånger, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder. Ansökan måste dock ske inom en viss tidsram, vanligtvis inom 4 månader från det att du har påbörjat åtgärderna, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjades mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 gäller en alternativ tidsfrist. I så fall måste du ansöka om bidrag inom 10 månader från åtgärdernas påbörjan.

Vidare bör du vara medveten om att en åtgärd anses påbörjad när installationsarbetet faktiskt har startat; planering och andra förberedelser räknas inte.

Länsstyrelsen är ansvarig för att handlägga och besluta om bidraget, men ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Notera att det inte är möjligt att ansöka om bidrag före den 3 juli 2023.

Uppföljning och utbetalning

Efter att du har ansökt om bidrag kommer Länsstyrelsen att utvärdera om du uppfyller kraven för att få bidraget. Det kan hända att du blir kontaktad för att komplettera din ansökan.

Oavsett om du får ett positivt eller negativt beslut kommer du att få ett beslut som anger de villkor som gäller för bidraget. Denna information är av stor vikt för att kunna begära utbetalningen av bidraget.

För att begära utbetalning av bidraget, om du har erhållit ett positivt beslut, måste du skicka in en begäran när åtgärderna är helt avslutade. Hur du gör detta beror på hur du ursprungligen ansökte om bidrag:

 • Om du använde Boverkets e-tjänst finns det en länk på Mina sidor i e-tjänsten.
 • Om du ansökte med en pappersblankett kommer du att ha fått en utbetalningsblankett när du mottog ditt beslut från Länsstyrelsen.

Viktigt att notera är att begäran om utbetalning måste göras inom 6 månader efter att åtgärderna har avslutats, dock senast den 1 oktober 2025. Om åtgärderna slutfördes innan du erhöll beslutet gäller en alternativ tidslinje där begäran om utbetalning måste göras inom 3 månader från datumet för ditt beslut, dock senast den 1 oktober 2025.

Åtgärderna anses vara helt avslutade när alla installationsarbeten har färdigställts. För anslutning till fjärrvärmenät räknas åtgärden som färdigställd när anslutningen har genomförts.

Vi har lång erfarenhet av lösullsisolering i Stockholm och närliggande städer och hjälper dig gärna vidare med detta. Ta en kontakt med oss och passa på att utnyttja detta nya bidrag för isolering. 

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Stockholm med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu